Κερδίστε 3 δωρεάν συμμετοχές σε εξετάσεις για το πιστοποιητικό ECCE του Πανεπιστημίου του Michigan

πιστοποιητικό ECCE

Η ανώνυμη εταιρεία με την ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, λεωφόρος Κηφισίας, αρ. 40, με ΑΦΜ 094460077 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής η «Εταιρεία») σε συνεργασία και με τη χορηγία της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνοαμερικανική Ένωση» (εφεξής η «Χορηγός») διοργανώνει διαγωνισμό (εφεξής «Ο Διαγωνισμός»). Αυτός πρόκειται να διενεργηθεί μέσω της ιστοσελίδας www.themamagers.gr (εφεξής «Η Ιστοσελίδα»). Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου, της διαδικασίας διεξαγωγής και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτού.

1. Δικαίωμα συμμετοχής – Αποκλειόμενα πρόσωπα.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι:

(i) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι πλήρως δικαιοπρακτικά ικανοί και

(ii) έχουν συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής στο διαγωνισμό και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό δεν έχουν εργαζόμενοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή της «Ελληνοαμερικανική Ένωση» ή συνδεδεμένης με αυτές εταιρείας, καθώς και όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια έως και β΄ βαθμού καθώς και οι σύζυγοι αυτών.

2. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει μόνο μία φορά στο Διαγωνισμό συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας τη φόρμα συμμετοχής σύμφωνα με τις περιεχόμενες στον οικείο χώρο της Ιστοσελίδας οδηγίες.

3. H έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό επιτυγχάνεται με την πλήρη και ορθή συμπλήρωση των πεδίων της φόρμας συμμετοχής και την υποβολή της.

Ρητά αναγνωρίζεται ότι η Εταιρεία δικαιούται να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα προβεί σε αρνητική αναφορά στον Διαγωνισμό μέσω λογαριασμού του σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

4. Νόμιμος δικαιούχος οποιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται ρητά (π.χ. συμμετοχής στην κλήρωση, δώρου σε περίπτωση ανάδειξης) είναι μόνον το πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία θα συμπληρωθούν στην φόρμα συμμετοχής και θα αναδειχθεί – κληρωθεί, κατά τα προβλεπόμενα κατωτέρω.

Η υποβολή της φόρμας συμμετοχής από τον ενδιαφερόμενο συνεπάγεται:

(α) τη συμμετοχή του διαγωνιζομένου στο διαγωνισμό, (β) την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των Όρων και (γ) την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση του Διαγωνιζόμενου για την ανακοίνωση προς την ««Ελληνοαμερικανική Ένωση»» και προς την Μεταφορική Εταιρεία (αν αυτό χρειαστεί) όλων των απαιτούμενων -για το σκοπό της απόδοσης των Δώρων του παρόντος Διαγωνισμού – προσωπικών στοιχείων και δεδομένων των Νικητών και των επιλαχόντων αυτών, και συγκεκριμένα του ονοματεπωνύμου, του τηλεφώνου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

2. Διάρκεια του διαγωνισμού

1. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 18.00 της 24.09.2019 ως και τις 00:00 της 07.10.2019.

2. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν κατά τα ανωτέρω (υπό 1.3.) οριζόμενα ως την πιο πάνω ημέρα και ώρα ή στην νέα λήξη, όπως αυτή θα έχει ορισθεί μετά από τροποποίηση.

3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ήτοι να μειώσει ή να παρατείνει τη διάρκεια του Διαγωνισμού κατά την ανέλεγκτη και απεριόριστη βούλησή της με την τροποποίηση των παρόντων όρων που θα δημοσιευθεί γνωστοποιηθεί ως και οι παρόντες όροι, ήτοι μέσω της ιστοσελίδας www.themamagers.gr, η δε τροποποίηση θα ισχύει από τη στιγμή της δημοσίευσής της.

4. Μετά τη λήξη της περιόδου διάρκειας του Διαγωνισμού καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.

3. Ανάδειξη Νικητή.

Μετά την λήξη του χρονικού διαστήματος διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ήτοι την 07.10.2019 ή στην ημερομηνία που θα προκύψει μετά από τροποποίηση της διάρκειας κατά τα ανωτέρω, θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό στην έδρα της εταιρείας ή σε τόπο που θα οριστεί με τροποποίηση των παρόντων Όρων κλήρωση από Επιτροπή που θα ορίσει η Εταιρεία.

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν, τρεις (3) νικητές και τρεις (3) επιλαχόντες που θα υπεισέλθουν στη θέση του τυχόν αποκλειόμενου ή μη δυνάμενου να ειδοποιηθεί νικητή.

4. Δώρα

1. Κάθε νικητής του διαγωνισμού θα λάβει ως δώρo 1 δωρεάν συμμετοχή σε εξετάσεις για το πιστοποιητικό ECCE.

2. Οι νικητές θα ενημερωθούν απευθείας από το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων για τη διαδικασία που θα χρειαστεί να ακολουθήσουν για τη δωρεάν εγγραφή τους στις εξετάσεις και αποκλείεται η μεταβίβαση η ανταλλαγή ή η εξαργύρωσή του.

5. Ειδοποίηση νικητών – Τύχη δώρου σε περίπτωση αποκλεισμού.

1. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν από την Eταιρεία μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γνωστοποιώντας τους πως κέρδισαν και ζητώντας τους να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους.

2. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η επικοινωνία με νικητή για οποιονδήποτε λόγο (υποβολή λανθασμένων στοιχείων κατά τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής, αδιαφορία, απουσία του νικητή κτλ) εντός τριών εργάσιμων ημερών, ο νικητής θα χάνει κάθε δικαίωμα επί του δώρου και το δώρο θα κληθεί να παραλάβει επιλαχών νικητής, ο οποίος θα κληθεί να αποδεχθεί ρητώς το έπαθλο εντός δύο εργάσιμων ημερών. Πέραν της προθεσμίας αυτής και μετά την εξάντληση των επιλαχόντων, ο κάθε νικητής θα χάνει κάθε δικαίωμα επί του δώρου και το δώρο θα μείνει αδιάθετο. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με όλους τους επιλαχόντες εντός των πιο πάνω αναλυτικά προσδιοριζόμενων χρονικών διαστημάτων, η Εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση να διαθέσει το δώρο στον καθένα από αυτούς και δύναται να διαθέσει αυτό κατά την ανέλεγκτη διακριτική της ευχέρεια.

3. Η Εταιρεία υποχρεούται πριν την απόδοση του κάθε δώρου να προβεί σε επαλήθευση των στοιχείων του νικητή και/ή τυχόν πληρεξουσίου του. Σε περίπτωση που το πρόσωπο που θα αναδειχθεί νικητής του διαγωνισμού έχει δηλώσει λανθασμένα ή ανακριβή στοιχεία κατά τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου.

4. Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων ανήκει στα αποκλειόμενα κατά τους όρους 1.1 ή 1.3. πρόσωπα και ανακηρυχθεί νικητής, ή σε περίπτωση που αναδειχθεί νικητής ανήλικος ή σε περίπτωση που ο νικητής δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση εντός των πιο πάνω προθεσμιών, το δώρο θα απονεμηθεί σε επόμενο κατά την κλήρωση επιλαχόντα νικητή.

6. Ρητή Δήλωση / Συγκατάθεση / Αποδοχή Συμμετεχόντων

1. Όλοι οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Όρους. Η αποδοχή των Όρων συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής ρητά δηλούμενη με την υποβολή της σχετικής δήλωσης. Επίσης όλοι οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

(α) είναι ενήλικοι ηλικίας ίσης ή άνω των δεκαοκτώ (18) ετών,

(β) η προσωπικότητά τους, η υγεία ή/και σωματική τους ακεραιότητα δεν προσβάλλεται ούτε βλάπτεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό,

(γ) ρητώς και ανεπιφύλακτα παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η Εταιρεία και/ή η Χορηγός τα προσωπικά τους δεδομένα (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) αποκλειστικά για τη διενέργεια του διαγωνισμού

(ε) παρέχουν χωρίς αντάλλαγμα την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στην Εταιρεία και/ή τη Χορηγό για την προβολή του Διαγωνισμού, των αποτελεσμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των ονομάτων των νικητών σε οποιοδήποτε μέσο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος τύπος κλπ) ή/και στο διαδίκτυο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά στην ιστοσελίδα ή/και σε αυτή της Χορηγού ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά και μη περιοριστικά Facebook, Instagram,Twitter κλπ), σε δημόσιους χώρους (ενδεικτικά και μη περιοριστικά δημόσιες εκδηλώσεις κλπ), σε οθόνες σε σημεία πώλησης και σε εσωτερικές παρουσιάσεις, για την πραγματοποίηση προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών οποτεδήποτε, παγκοσμίως. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού.

7. Προσωπικά Δεδομένα

1.Η Εταιρεία και/ή η «Χορηγός» υποχρεούνται να τηρούν τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα απόρρητα και να προβαίνουν στην επεξεργασία ή τη διατήρησή τους στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητάς του παρόντος διαγωνισμού (σύμφωνα με όσα επιτάσσει ο Ν. 2472/1997 και ο Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως ισχύουν), λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων.

2.Οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές ουδεμία αξίωση διατηρούν κατά της Εταιρεία και/ή της «Ελληνοαμερικανική Ένωση» εξ αυτού του λόγου και ουδεμία αμοιβή ή αποζημίωση δικαιούνται, σε κάθε δε περίπτωση παραιτούνται αυτών. Σύμφωνα με τις διατάξεις των ως άνω, κάθε Συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από την Εταιρεία και/ή Χορηγό την ανασκευή ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το τηρούμενο για αυτά αρχείο.

3.Η Εταιρεία και/ή Χορηγός από την πλευρά τους δεσμεύονται να κάνουν καλόπιστη χρήση των συμμετοχών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δικαίου και τα χρηστά ήθη.

4.Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων θα λάβει χώρα ως ακολούθως:

Με την συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο διαγωνιζόμενος παρέχει τη συγκατάθεσή του και συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του που αφορούν στα στοιχεία που συμπληρώνονται στην αίτηση συμμετοχής ή ανακοινώνονται συνεπεία αυτής, σύμφωνα με τον Όρο 2, για το σκοπό του Διαγωνισμού. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα θα αποθηκευθούν για πέντε (5) έτη και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

5. Η κατά τις προηγούμενες περιπτώσεις επεξεργασία δεδομένων θα διενεργηθεί από την Εταιρεία. Η Εταιρεία στο βαθμό που προβαίνει σε επεξεργασία των κατά τα ανωτέρω δηλωθέντων προσωπικών δεδομένων (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα τηρήσει η ίδια τα στοιχεία των Συμμετεχόντων σε βάση δεδομένων, είτε δια αυτοματοποιημένων μέσων, είτε δια μη αυτοματοποιημένων μέσων, προκειμένου να διεκπεραιώσει τη διαχείριση των δεδομένων, με σκοπό αποκλειστικά τη διενέργεια του Διαγωνισμού. Τρίτος που τυχόν μεσολαβήσει προς το σκοπό της συλλογής διατήρησης και επεξεργασίας του αρχείου προσωπικών δεδομένων ενεργεί κατόπιν εντολής και για λογαριασμό της Εταιρείας η οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την επεξεργασία του αρχείου προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του διαγωνισμού, που θα τηρηθούν κατά τους παρόντες όρους. Τα σχετικά προσωπικά δεδομένα που θα συλλεχθούν δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους εξαιρουμένης της κοινοποίησης των ονομάτων των νικητών και των επιλαχόντων στην μεταφορική εταιρεία και θα διατηρηθούν με κάθε προσήκον μέτρο ασφάλειας και εμπιστευτικότητας. Η Εταιρεία δηλώνει ότι τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα που συλλέγει είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για τους σκοπούς της εν λόγω επεξεργασίας, όπως περιγράφονται ανωτέρω, έχουν δε συλλεχθεί κατόπιν χορήγησης της απαιτούμενης συγκατάθεσης των υποκειμένων στα οποία αυτά αφορούν και πάντα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία των δεδομένων θα λάβει χώρα τηρουμένων των εγγυήσεων του νόμου 2472/1997 για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 για χρονικό διάστημα μέχρι την 10-12-2019, οπότε και είναι η τελευταία ημερομηνία κατά την οποία μπορεί να εξαργυρωθεί η δωροκάρτα. Μετά την εν λόγω ημερομηνία τα δεδομένα θα διατηρηθούν σε προστατευμένη αποθήκευση για τη διασφάλιση της πιστοποίησης της εγκυρότητας του Διαγωνισμού. Οι διαγωνιζόμενοι διατηρούν τα δικαιώματα, που παρέχονται από τον ως άνω νόμο και τον Κανονισμό και ιδίως τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντιρρήσεως. Επομένως, εάν ο οποιοσδήποτε Συμμετέχων επιθυμεί να μάθει περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρησιμοποίησης των προσωπικών δεδομένων του ή εάν επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση, να επικαιροποιήσει, να διαγράψει ή να διορθώσει τα δηλωθέντα προσωπικά δεδομένα, ή εάν επιθυμεί να ανακαλέσει τη συναίνεση ή συγκατάθεσή του, να προβάλει οποιαδήποτε αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για νόμιμους λόγους, ή να ενημερωθεί για τους εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων, μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση contest@atticamedia.gr

8. Περιορισμός ευθύνης εταιρείας.

1. Η Εταιρεία και/ή η Χορηγός δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του νικητή ή οποιουδήποτε τρίτου μετά την απονομή του δώρου σε αυτόν. Τυχόν ζημία που θα επέλθει στο νικητή ή τρίτον από τη χρήση του δώρου ή εξ αφορμής αυτής ουδόλως συνδέεται με την Εταιρεία και/ή τη Χορηγό.

2. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της τα διατηρούμενα αρχεία της αλλοιωθούν ή καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

3. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων (ενδεικτικά hacking), απατηλές ενέργειες καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

9. Δημοσιότητα όρων διαγωνισμού.

Oι όροι του Διαγωνισμού καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος του και ως την παραλαβή του δώρου από τον τελικό νικητή θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.themamagers.gr

10. Επιφύλαξη δικαιώματος τροποποίησης.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκειά του χωρίς προειδοποίηση, κάθε δε συμμετέχων σε αυτόν δηλώνει ότι θα παρακολουθεί και θα ενημερώνεται για τυχόν τροποποιήσεις φέρων επ’ αυτού αποκλειστικά την ευθύνη.

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία.

Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα ανακύψει εξαιτίας ή επ’ ευκαιρία του Διαγωνισμού εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Για την Εταιρεία.

Ακολούθησε το TheMamagers στο Instagram

Διαβάστε περισσότερα

Best of network